Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – nadzieja na wielką ewolucję?

W opublikowanym dziś projekcie SRRK wśród innych propozycji zmian regulacyjnych moją uwagę przyciąga propozycja zmian w opodatkowaniu zysków z inwestycji. Zobaczmy cytat:

4 .4 .2 . ZACHĘTY PODATKOWE DLA INWESTORÓW
Usuwanie istniejących barier podatkowych i wprowadzenie zachęt podatkowych dla inwestorów 

– Kompensacja zysków kapitałowych i strat: powinna istnieć możliwość kompensacji strat kapitałowych poniesionych w związku z inwestycjami w jedne instrumenty finansowe zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych). W tym celu można rozważyć
wprowadzenie limitu rozliczania strat, na przykład na okres 5 lat. Produkty spekulacyjne, np. CFD, kryptowaluty, nie powinny być objęte prawem do kompensacji. Istniejącą aktualnie możliwość kompensowania strat na produktach  spekulacyjnych należałoby ograniczyć lub usunąć, gdyż aktualnie obowiązujące prawodawstwo postrzegane jest przez inwestorów jako niesprawiedliwe, promuje transakcje spekulacyjne i nie wspiera inwestycji w realną gospodarkę.
– Obniżenie opodatkowania dywidendy: podatek od dywidendy powinien zostać obniżony z poziomu 19% do 9% dla zysków od inwestycji kapitałowych utrzymywanych przez okres dłuższy niż 36 miesięcy dla wszystkich inwestorów, aby przyciągnąć zarówno lokalnych jak i zagranicznych inwestorów oraz emitentów do polskiego rynku kapitałowego. Podczas fazy implementacyjnej Strategii zostanie określony limit kwotowy uprawniający do stosowania obniżki podatku.
– Opodatkowanie odsetek: zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji, w sposób który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym.

Zacznijmy od ostatniego punktu który jest ważny, ale mało spektakularny. Obecnie kupując obligacje w trakcie okresu odsetkowego (na rynku wtórnym) płacimy podatek od całości wypłacanego kuponu, narosłe odsetki za które zapłaciliśmy nie są traktowane jako koszt uzyskania. Wyprostowanie tej sytuacji jest potrzebne – być może jest ona jednym z powodów niskiej aktywności inwestorów indywidualnych na rynku wtórnym obligacji. Nie spodziewam się jednak, aby sam ten element miał przyciągnąć na rynek istotnie większe rzesze kupujących.

Punkt pierwszy – w pewnym sensie podobny ale o większej skali oddziaływania. Dziś część podatków od zysków kapitałowych pobierana jest “u źródła” czyli przez podmiot wypłacający środki (TFI lub Dom Maklerski) a część przez samego podatnika. Powoduje to brak możliwości kompensowania zysków i strat pomiędzy różnymi inwestycjami. W szczególności dotkliwe jest to dla osób które zrealizowały stratę na inwestycji w jednostki funduszu inwestycyjnego. Taka strata nie pomniejsza zysków odnotowanych z innych źródeł – mając zróżnicowany portfel można zapłacić podatek mając stratę na całości inwestycji! Chcąc taką stratę podatkowo “wykorzystać”, inwestor jest zmuszony pozostać w funduszu (funduszu parasolowym) do czasu odrobienia straty zamiast na szerokim rynku szukać możliwości inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie będzie zatem zwiększać mobilność inwestorów i obniży efektywną stawkę podatku.

Wreszcie najważniejsza propozycja: preferencja podatkowa dla inwestujących długoterminowo. Pomińmy dyskusję czy 3 lata to właściwa definicja długoterminowej inwestycji – o to zawsze możemy się pospierać. Jeśli wejdzie w życie obniżona stawka dla dywidend od akcji utrzymywanych od 3 lat pojawi się na w portfelach osobna pozycja – akcje utrzymywane długoterminowo z myślą o dywidendzie. Wiele osób przekona się do sposobu myślenia który staram się promować – głównym powodem dla posiadania akcji jest przyszła dywidenda a nie zysk na wzroście kursu. Wybierz dobrze, kup, zapomnij – ciesz się corocznym przelewem. Jeśli będzie na GPW wybór spółek które mają perspektywę wypłaty godziwej dywidendy przez długie lata ta zmiana może przynieść bardzo korzystną zmianę. Ewolucyjną, ale trwałą i dobrą dla inwestorów i całej gospodarki. Jeśli obniżona stawka dotyczyć będzie także odsetek od obligacji wtedy także ten segment rynku odczuje wzrost zainteresowania ze strony osób fizycznych i wzrośnie jego znaczenie.

ps. Oczywiście dywidenda czy kupon mogą być już dziś nieopodatkowane – wystarczy założyć rachunek maklerski IKE i tam inwestować długoterminowo do czego serdecznie zachęcam 🙂

Witold